Privatlivspolitik

Brug af cookies og privatlivspolitik

Derfor bruger vi cookies

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Settlementet 
Fonden Settlementet på Vesterbro er en selvstændig dansk fond med landsdækkende tilbud til udsatte voksne, der af den ene eller anden grund er faldet gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet. Her i vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger om dig, som vi kommer i besiddelse af. 

1. Generelt 

1.1 Denne privatlivspolitik (herefter ”politik”) gælder de oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyder- eller frivilligforhold, et (potentielt) ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder på forskellige digitale platforme. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse politikken og henvende dig til os, hvis der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere. Du vil til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken her på vores hjemmeside. 

2. Dataansvarlig 

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: 

Fonden Settlementet 
Dybbølsgade 41 
1721 København V. 
settlementet@settlementet.dk  
(Herefter ”Organisationen”) 

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. 

2.3 Alle spørgsmål vedrørende denne politik, behandlingen af dine oplysninger samt spørgsmål om politikkens overholdelse skal i første omgang rettes til os på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette medarbejder, der er ansvarlige for Persondataforordningen samt nærværende privatlivspolitik. 

3. Definitioner 

3.1 Nedenfor følger definitioner af nogle af de væsentligste begreber: 

Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person. 

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, forening eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger og hvornår disse skal slettes. 

Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Data-ansvarliges vegne. 

Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f. eks indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen. 

Særlige kategorier af Personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger). 

Persondataforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. 

Databeskyttelsesloven: Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017. 

  

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger 

4.1 Afhængig af om du er medlem, bidragyder, jobansøger eller frivillig hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere din relation til os. Det kan også være i forbindelse med vores markedsføring over for dig. Det kan ligeledes være hvis du ansøger om et job på mail eller gennem et eventuelt fremtidigt rekrutteringssystem eller er i et eksisterende ansættelsesforhold. 

5. De personoplysninger, som Settlementet behandler om dig 

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 

5.1.1 Afhængig af om du er jobansøger eller bidragyder, hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse. Vi beder om registrerings- og kontonummer, hvis vi skal oprette en betalingsaftale med Betalingsservice for dig. (Efter oprettelsen bliver disse oplysninger slettet). Vi registrerer dit CPR-nr., hvis du ønsker skattefradrag for bidrag for at kunne dele oplysningerne med SKAT. Vi indberetter automatisk til SKAT. 

5.1.2 Fra tid til anden køber vi følgende almindelige personoplysninger med det formål at hverve spørge om bidrag; Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer. 

5.1.3 Herudover indsamler vi oplysninger, når du tilmelder dig et arrangement, eller bestiller et oplæg eller foredrag, mv. 

5.1.4 Ved registrering eller deltagelse i eksempelvis underskriftsindsamlinger, konkurrencer indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger indhentes for konkurrencer, quizzer, test, salg af lodder m.v. 

5.1.5 Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. 

5.1.6 Vi registrer ikke oplysninger om børn og unge under 18 år som del af vores fundraising. I fald det sker ved en fejl (hvis barnet f. eks er bruger af en mobiltelefon, registreret af en voksen) sletter vi oplysningerne, så snart vi bliver vidende herom. 

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig: 

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm. Referencetagning i forhold til ansættelse eller frivilligt engagement med særligt ansvar. 

6. Cookies 

6.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies hjælper dig til at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Du kan læse mere om vores brug af cookies øverst på denne side. 

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger 

7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragyder, jobansøger, eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside. 

7.1.1 Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig 
 • Kunne kontakte dig 
 • Kunne tage referencer, hvis nødvendigt 

7.1.2 Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Kunne administrere dine indbetalinger 
 • Kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse 
 • Kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse 
 • Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og telemarketing 
 • Kunne efterleve krav i Bogføringsloven. 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.3 Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Kunne administrere din relation mellem dig og Fonden Settlementet på Vesterbro. 
 • Kunne kontakte slægtninge, hvis behovet opstår 
 • Indhente børne- og straffeattester, hvis det er relevant. Straffe- og børneattester indhentes altid med samtykke fra dig 

7.1.4 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig 
 • Udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside 
 • Optimere vores hjemmesides indretning 
 • Kunne kontakte dig med markedsføring 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.5 Hvis du bliver kontaktet med henblik på at blive bidragsyder eller på anden måde støtte Fonden Settlementets arbejde, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Kunne kontakte dig 
 • Kunne sende kvittering for tilmelding om at støtte vores arbejde 
 • Kunne registrere, om vi må kontakte dig fremover, hvis du ikke ønsker at støtte vores arbejde 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.6 Hvis du giver en donation gennem hjemmesiden, giro, Mobilepay, SMS eller andre tilgængelige indsamlingskanaler, anvender vi dine personoplysninger til at: 

Give dig feedback om, hvordan dit bidrag gør gavn, vores kampagner og Fonden Settlementets generelle arbejde 

 • Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder 
 • Administrere vores registre, så vi undgår dubletter 
 • Efterleve krav i Bogføringsloven 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.7 Har du skrevet Fonden Settlementet på Vesterbro ind i dit testamente, vist interesse for at gøre det, eller vil du blot have information, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Overvåge retten til testamentet 
 • Kunne målrette vores kampagner 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.8 Er du ambassadør, kontaktperson for en fond, virksomhed eller på anden måde samarbejdspartner med Fonden Settlementet på Vesterbro, så anvender vi dine personlige oplysninger til at: 

 • Kunne administrere forholdet mellem dig, din virksomhed eller lignende og Fonden Settlementet på Vesterbro. 
 • Give dig feedback om, hvordan dit bidrag gør gavn, vores kampagner og Fonden Settlementet på Vesterbros’ generelle arbejde 
 • Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder 
 • Efterleve krav i Bogføringsloven 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.9 Abonnerer du på vores nyhedsbrev, anvender vi dine personlige oplysninger til at: 

 • Sende nyhedsbrev til dig 
 • Udarbejde statistik til intern brug 

7.1.10 Hvis du ansøger om job eller praktik, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 • Identificere hvem du er 
 • Gøre rekrutteringsprocessen nem og enkel 
 • Forbedre fremtidige rekrutteringsprocesser 
 • Indhente børne- og straffeattester. Straffe- og børneattester indhentes altid med samtykke fra dig 

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)? 

8.1 Når du giver et bidrag til os, deltager i en konkurrence, eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du f. eks har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. 

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Det er ligeledes med henvisning til legitim interesse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v. 

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan f. eks være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. Skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

8.5 Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indsamle penge til organisationens formål og kontakte personer med henblik på støtte, jf. Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3. 

8.6 Er du ikke bidragyder eller frivillig hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på øverst på denne side. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. 

9. Deling af dine personoplysninger 

9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f. eks med udførelsen af din faste bidragsaftale, din ordre, programsamarbejde eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, rekrutteringspartnere, Betalingsservice, telemarketing eller med henblik på at sende breve. 

9.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f. eks SKAT. 

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 

10.1 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til Bogføringsloven. Herefter anonymiseres dine oplysninger og bruges udelukkende til intern statistik. 
Jævnfør Betalingstjenesteloven af 2009, gemmer Fonden Settlementet på Vesterbro dokumentation for indgåelse automatisk betalingsaftale i op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør. 

10.2 Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 12 måneder fra din seneste ansøgningsdato, så vi har mulighed for at gå tilbage i ansøgningerne, hvis en nyansat stopper indenfor prøvetiden. Indhentede straffe- og børneattester slettes, så snart indholdet er tjekket. 

10.3 Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation. Hvis du er frivillig i forbindelse med indsamlinger, opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år efter indsamlingen med henblik på at hverve dig igen til deltagelse i en indsamling. Hvis du er frivillig inden for andre områder, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder fra din udmelding. 

10.4 Har du givet tilsagn om testamente beholder vi dine oplysninger livsvarigt. Har du modtaget information om arveretslige muligheder, så opbevarer dine personoplysninger i 24 måneder. 

10.5 Har vi købt personoplysninger og kontaktet dig med henblik på bede dig støtte os, sletter vi dine data efter 24 måneder. 

10.6 I det tilfælde, at du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af Fonden Settlementet på Vesterbro i det hele taget, gemmer vi dine oplysninger på ubestemt tid, så vi kan tage hensyn til dit ønske. 

10.7 Hvis du har deltaget i en konkurrence, givet dit samtykke i en survey, skrevet dig op til nyhedsbreve, deltaget i en underskriftsindsamling, quiz eller test, henvendt dig for at få materiale eller på anden måde aktivt vist interesse for Fonden Settlementet sletter vi dine oplysninger efter 24 måneder. 

11. Dine rettigheder 

11.1 Indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på settlementet@settlementet.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt, vi tilstræber indenfor 3 hverdage. 

11.2 Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

11.3 Begrænsning af behandling – Du har, under særlige omstændigheder baseret på artikel 18, stk. 1, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

11.4 Dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet. 

11.5 Indsigelsesret – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) legitim interesse. Det fremgår af denne politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. 

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

11.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger 

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e). 

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, indberette dine bidrag til SKAT etc. 

13. Brug af automatiske afgørelser / profilering 

13.1 Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig. Logikken bag dette er som følger: Vi anvender eksisterende data om vores bruger til at skabe en profil på bl.a. Facebook, Google eller andre markedsføringsplatforme – en såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan tracke brugerens aktivitet andet end, at vi kan annoncere indhold målrettet til brugeren. Vi har muligheden for at importere og eksportere data til og fra Facebook i form af navn, e-mail, telefonnummer og profil-id. Profil-id kan vi dog kun få ved såkaldte fundraisers, hvor brugerne på eget initiativ indsamler penge for Fonden Settlementet på Vesterbro på Facebook. Denne funktion er ikke i funktion lige nu, men vi forventer at den kommer det. Det er ligeledes sådan, at engagement (likes, kommentarer, delinger, videoviews, sign-ups) fra brugerne trackes internt af Facebook og giver annoncøren (os) bedre mulighed for at målrette vores indhold mod dem. 

14. Sikkerhed 

14.1 I Organisationen registreres og opbevares dine data (fra oprettelse til sletning og anonymisering) i en database, som kun udvalgte medarbejdere har adgang til. Vi har Databehandleraftale med leverandøren af Databasen, som også har ansvar for hosting af systemet. Vi har ligeledes Databehandleraftaler med alle andre leverandører og samarbejdspartnere, som bidrager til foreningens aktiviteter inden for fundraising, indsamling og hvervning af frivillige. 

16. Klage til tilsynsmyndighed 

16.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi altid gerne høre fra dig. Du har også muligheden for at klage til det danske datatilsyn: 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, email: dt@datatilsynet.dk 

17. Opdatering af denne politik 

17.1 Fonden Settlementet på Vesterbro er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. 

17.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail. 

Privatlivspolitikken er senest opdateret 24. januar 2024