Vision 2015-2018

Settlementets mission og vision 2015-2018

Settlementets mission – vores formålsparagraf

Fonden Settlementet på Vesterbro har til formål at arbejde for social og kulturel ligestilling i samfundet og bygge bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og kulturelle skel.

Fondens formål søges blandt andet ved:

 • At give mennesker håb, som har mistet dette
 • At alle borgere mødes med respekt og forsøges sikret deltagelse og medleven i det samfundsmæssige fællesskab
 • At virke som fortaler for de borgere, som ikke selv er i stand til at varetage deres interesser i det samfundsmæssige fællesskab
 • At styrke udsatte borgeres retssikkerhed og retsstilling
 • At udvikle og fastholde frivilligt socialt arbejde og lokalsamfundsarbejde
 • At frivillige medarbejdere inddrages i vidt omfang i Fonden Settlementet på Vesterbros virke
 • At støtte muligheden for at udsatte borgere også kan blive en del af det almindelige arbejdsmarked eller af et alternativt arbejdsmarked
 • At skabe rammer for et kvalificeret hverdagsliv gennem klubvirksomhed for alle aldersgrupper med oplysende virksomhed og socialt fællesskab
 • At de enkelte mennesker gennem en tilstræbt helhedsorienteret indsats kan udvikle ressourcer for bedre at kunne fungere og trives i samfundet.

Vores værdier – vores drivkraft

Settlementet er en erhvervsdrivende fond, der er registreret som socialøkonomisk virksomhed med henblik på at skabe samfundsmæssig værdi.

Vi er en professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder professionelt med inddragelse af civilsamfundet for udsatte borgeres sociale og kulturelle ligestilling. Vi er drevet af social indignation, fordi vi tror på at hvert menneske har unik værdi og et potentiale, der hver dag skal forløses gennem hjælp til selvhjælp.

Vi mener at udsatte borgere skal tilbydes den højeste grad af menneskeligt nærvær og inklusion i en professionelt styret organisation.

Vi er styret af værdier som:

 • Nærvær og inklusion
 • Frivillighed og professionalisme
 • Social indignation
 • Hjælp til selvhjælp.

Settlementets 3 års vision – Hvor er vi om tre år?

Internt – som organisation og arbejdsplads

Medarbejdere

Settlementets ansatte sikrer at vores tilbud er sammenhængende og af høj socialfaglig kvalitet. Samtlige ansatte har stærke og tidssvarende fagkompetencer, og tager både ansvar for egne opgaver og for Settlementets generelle progression. De ansattes arbejdsmiljø er kendetegnet af sikkerhed, trivsel og udvikling.

Helhedsorienteret med borgeren i centrum

Vi sætter borgeren i centrum. Vores styrke er vores mange forskellige tilbud inden for samme organisation. Vi kan derfor tilbyde borgeren en helhedsorienteret indsats, hvor borgerne mødes i de problemstillinger, de står i. Vi trækker på forskellige fagligheder og tilbud inden for organisationen, men arbejder ud fra samme værdier om at alle mennesker har ressourcer, potentiale og unik værdi, som vi faciliterer bliver forløst.

På tværs

Vi arbejder på tværs, og uanset hvilken afdeling eller projekt man er tilknyttet, arbejder vi ud fra fælles mål og værdier og med borgeren i centrum. Vi har ensrettet vores strukturer og processer, så de understøtter bredt samarbejde og koordinering.

Samarbejdskultur

Vi ser mangfoldighed i uddannelse, alder, køn, etnicitet og temperament som en ressource, når det bliver brugt på en konstruktiv og respektfuld måde, hvor alle synspunkter bliver bragt i spil for at få alle emner belyst bedst muligt.

Vi håndterer konflikter og uenigheder på en saglig og respektfuld måde, hvor alle gør deres bedste for at se sagen fra flere sider og gør sig umage for at forstå den anden side. Vi har derfor et samarbejdsmiljø, der er præget af rum for refleksion, hvor vi lærer af fejl. Samtidig er vi domineret af beslutningsdygtighed, eksekvering og fremdrift. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder har rammerne for at arbejde bæredygtigt og undgå nedslidning.

Frivillige

Frivillige er en vigtig del af vores arbejde. De introduceres bredt til Settlementet og føler sig som en del af den samlede organisation, samtidig med at de bliver tilknyttet en bestemt afdeling og får god introduktion til denne. De oplever således både at få en god indføring og løbende sparring i deres arbejdsområde. Settlementets frivilligstrategi bygger på Settlementets hundredår gamle praksis med at facilitere kulturmøder mellem mennesker med vidt forskellige baggrunde og ressourcer. Vores frivillige får derfor ikke bare mulighed for at gøre en positiv forskel for socialt udsatte borgere, men også for at stifte bekendtskab med mennesker, der har andre vilkår end dem selv, og hermed lære nyt.

Bestyrelsens rolle og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at sikre at vores arbejde lever op til vores mission. Bestyrelsen fastlægger vision og godkender strategi, samt holder øje med målopfyldelse. Bestyrelsen skal have tilstrækkelig indsigt i økonomi og Settlementets konkrete socialfaglige indsatser til at kunne reagere ansvarligt. Bestyrelsen byder ind med kompetencer og netværk for at fremme Settlementets arbejde og understøtte forstanderen i vedkommendes arbejde.

Eksternt – på Vesterbro, i København og i Danmark, som samarbejdspartner og som NGO

Aktiviteter og liv

Settlementet er kendt som et sted, der sprudler af liv, aktiviteter, fremdrift og social innovation. Vi er kendt for vores høje kvalitet i arbejdet og med udgangspunkt i borgeren at hjælpe dem derhen i deres liv, hvor de opnår større trivsel, livsglæde og stabilisering af deres situation, samt større herredømme over deres eget liv og medleven i samfundet.

Målgruppe og interessenter

Vores primære målgruppe er socialt udsatte borgere, der falder i gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet både lokalt på Vesterbro, i København og i hele landet. Alle borgere mødes med tilbud af høj socialfaglig kvalitet.

De enkelte afdelinger, projekter og socialøkonomiske butikker fastlægger deres målgruppes behov og udviklingspotentiale nærmere; herunder de forskellige præmisser på hvilke borgerne bliver tilknyttet os, såsom:

 • Borgere, der selv opsøger vores hjælp
 • Borgere, vi aktivt rekrutterer for at hjælpe
 • Borgere, der henvises af offentlige myndigheder
 • Borgere, der bliver fastere tilknyttet som bruger-frivillige.

Vores interessenter er dem, der påvirker vores arbejde for vores målgrupper. Herunder:

 1. Ressource-frivillige
 2. Kunder i Sidegaden lokalt og gennem webhandel/catering nationalt
 3. Medlemmer af ’Settlementets Venner’ der bidrager økonomisk til vores arbejde
 4. Samarbejdspartnere, der er i kundeforhold (fx kommuner gennem rekvireret beskæftigelsesindsats)
 5. Samarbejdspartnere, der er i donorforhold (fonde, kommuner og ministerier gennem puljer og bevillinger)
 6. Samarbejdspartnere, der er i fagligt forhold lokalt og nationalt
 7. Lovgivere og øvrige beslutningstagere der udøver indflydelse i Settlementets interessesfære.

Beskæftigelsesindsats

Settlementet er kendt som en af de bedste i landet til en helhedsorienteret afklarings- og beskæftigelsesindsats for de mest udsatte borgere. En indsats, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og kompetencer, og som støtter at borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet. Vi er kendt som førende på socialøkonomi og for at skabe rummelige arbejdspladser i bæredygtige socialøkonomiske virksomheder.

Rådgivning

Vi er kendt for en lettilgængelig vifte af tilbud inden for samme hus, der inkluderer forskellige former for rådgivning, der er af høj faglig kvalitet, samtidig med at den også trækker på en høj grad af frivillighed. Vi er kendt for at fokusere på den enkelte som et unikt menneske med ressourcer og egne valg. Vi skaber derfor både håb og forandring hos dem, der kommer i rådgivningen.

Samvær og fællesskab

Gennem aktiviteter, klubber og værested skaber vi samvær og fællesskab, der modvirker ensomhed og sikrer positiv social udvikling. Vi skaber både netværk i trygge og kendte rammer med ligesindede og på tværs af generationer og kulturelle skel.

Samskabelse, kvalitet og troværdighed

Vi går positivt og aktivt ind for samskabelse med vores brugere, offentlige forvaltninger, andre NGO´er og fonde om udvikling af tiltag og løbende tilpasning af vores ydelser og tilbud. Offentlige forvaltninger, fonde og andre organisationer ser os som en troværdig og hårdtarbejdende samarbejdspartner, der arbejder for at skabe positiv social udvikling for den enkelte borger. I vores samarbejde med offentlige forvaltninger er vi tydelige omkring de etiske afgrænsninger.

Synlighed, branding og fortalervirksomhed

Vi har et klart samlet brand for hele Settlementet og herunder for Sidegaden og de individuelle afdelinger. Vi har strømlinet vores visuelle identitet med plads til unikke identiteter i de enkelte socialøkonomiske butikker. Vi arbejder strategisk med kommunikation, PR og PA-indsatser med henblik på at øge salget i vores socialøkonomiske butikker, engagere civilsamfundet bredt og udbrede vores viden, samt påvirke til fordel for vores sag.

Vi laver fortalervirksomhed på strategisk valgte områder, hvor vi definerer os selv som eksperter.

Læring og innovation

Vi fortsætter og styrker vores tradition for at tilbyde undervisning for andre sociale organisationer og uddannelsesinstitutioner. Vi videreudvikler rundvisningspakker for folk, der gerne vil besøge os og lære af vores erfaring.

Vi udvikler vores arbejdsmetoder løbende og sikrer opkvalificering gennem supervision, kurser og uddannelse.

Vi justerer vores målsætninger på tværs af organisationen og dokumenterer løbende vores indsats både kvantitativt og kvalitativt gennem formative og resultatbaserede evalueringsmetoder.

Vi påbegynder opbygning af et egentligt videnscenter, der opsamler viden på vores kerneydelser med henblik på videreformidling både internt og eksternt. Vi indgår samarbejde med diverse uddannelses- og forskningsinstitutioner med henblik på at indgå i praksisbaseret forskning og opbygge viden. Inden for tre år har vi en ansat til at samle viden og formidle det bredt.

Økonomi

Settlementet er økonomisk bæredygtig i både drift, projekter og socialøkonomiske butikker. Ethvert underskud skal så vidt muligt være på grund af besluttede satsninger og ikke på grund af uforudsete hændelser. Vi har økonomisk styring, der sikrer overblik, og at vi kan handle hurtigt på uforudsete hændelser. Vi har opbygget likviditet i egenkapitalen, så vi kan klare periodevise udsving i indtægter og udgifter. Der er gennemsigtighed i både budgetlægning, bogføring, regnskab og revision. Vi er grundlæggende påpasselige, omhyggelige og udviser rettidig omhu.

Saxogades mission – ”hvor forskellighed er det normale”

Saxogade skal som en samlet gade danne ramme for fællesskaber og netværk gennem socialøkonomiske og beskæftigelsesrettede aktiviteter. I Saxogade imødekommer vi det hele menneske, og man føler sig velkommen på tværs af social, økonomisk og uddannelsesmæssig status, etnisk oprindelse og alder, fordi forskellighed er det normale her. Fællesskab skabes gennem imødekommenhed, nysgerrighed, venlighed og respekt, hvor man er parat til blive udfordret og inspireret til at være mere rummelig som menneske. Saxogade skal fungere som et eksperimentarium, hvor nye metoder afprøves og hvor sociale indsatser udfoldes og demonstreres til inspiration for det omkringliggende samfund.

  Saxogades 3 års vision

Saxogade er Settlementets ansigt udadtil. Den er en livlig handels- og cafégade, kendetegnet af social og miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed. Alle butikker og spisesteder kombinerer en social og en økonomisk bundlinje gennem kommerciel handel, rummelige arbejdspladser og beskæftigelsesrettede projekter. Vi har afklaret hvem vores målgrupper er i de forskellige butikker. Hver især tilpasser butikkerne deres arbejdspladser til borgernes behov, kompetencer og udviklingsmuligheder.

Saxogade er et unikt byrum i København, hvor alle føler sig inviteret indenfor og let kan bidrage som kunder, frivillige, beskæftigede, sponsorer eller samarbejdspartnere.

Vi har udviklet forretningsplaner samlet for Saxogade og for hver enkelt butik, der inkluderer både vores sociale ydelser og vores kommercielle produkter.

Saxogade er placeret lokalt på Vesterbro, men rækker ud over sin bydelsplacering, idet gaden appellerer bredt til alle københavnere, danskere og turister, der bruger gaden. Derudover rækker Saxogade ud over gaden gennem udbringning og webbaseret handel.

Dybbølsgades mission – ”Huset hvor man føler sig velkommen”

I huset i Dybbølsgade ligger Settlementets administration, som er Settlementets base, der bredt skal understøtte alle Settlementets aktiviteter. Det er her tråde samles, og her der sikres ensartethed i arbejdet på tværs af organisationen. Huset danner også ramme for henholdsvis åben, uvildig rådgivning, rekvireret opkvalificering og beskæftigelsesindsats samt frivilligt engagement i klubber og netværk. Uanset om borgere er henvist eller kommer på egen foranledning, skal de føle sig velkomne, anerkendt og hjulpet i den situation, de står i.

Tilbuddene i huset samarbejder og gør brug af hinanden, når det fremmer kvaliteten i arbejdet og sikrer bedre indsats for borgeren.

    Dybbølsgades 3 års vision

Huset er renoveret indvendigt, så det er indbydende og hyggeligt for borgere, samarbejdspartnere, frivillige og ansatte. Det er indrettet, og der er skiltning, så det letter folks vej gennem huset. Indgangspartier er gjort imødekommende, og de nederste etager er præget af liv og aktiviteter, mens de øvre etager giver mulighed for opkvalificering, læring og individuelle samtaler samt gode arbejdspladser for medarbejdere.

Vi er opmærksomme på på hvilke præmisser, en borger er kommet ind i huset (frivilligt, henvist, aktivt rekrutteret), og vi er tydelige med hvilken faglighed, der hersker i de forskellige tilbud. Der er klarhed om vores primære målgrupper, deres særkende, deres behov samt relevante tiltag og aktiviteter på de tre aktivitetsområder. Der rekrutteres aktivt, hvis der er målgrupper, hvis behov vi kan tilgodese, men som ikke kender os endnu.

 

 

 

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk