PROJEKT TRÆDESTEN

Kristine - normas

Projekt Trædesten er et partnerskab mellem Settlementet, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og VIVE, der står for følgeforskningen. Projekt Trædesten havde opstart i 2018 og der er borgerforløb indtil 2022.

Tak til Den A. P. Møllerske Støttefond for at støtte indsatsen.

Denne hjemmeside er tiltænkt jer, der arbejder med beskæftigelse og er interesserede i Projekt Trædesten som indsats.

Vi håber, at vores erfaringer fra Projekt Trædesten kan være en inspiration til jeres arbejde. Kontakt os endelig, hvis I vil vide mere.

PROJEKT TRÆDESTENS MÅLGRUPPE

Målgruppen for indsatsen er dét udsnit af aktivitetsparate borgere, hvor en virksomhedspraktik i en ordinær virksomhed ikke giver nogen effekt, da borger har brug for mere – eller en anden slags – støtte. Projekt Trædesten er til for den del af de aktivitetsparate, der har brug for en ekstra trædesten inden en virksomhedspraktik.

Vi møder hver enkelt, der hvor han eller hun er nu og samarbejder om at nå vedkommendes jobmål.

Döndü blev afklaret til fleksjob under forløbet i Projekt Trædesten og ansat hos internetudbyderen Fiberby. På billedet står Döndü (til højre) sammen med sin mentor Bano:

”Det har været rigtig godt at have én mentor. Jeg stoler på hende, også når hun foreslår ting, som jeg er i tvivl om, jeg kan. Så siger Bano: Kom nu, Döndü. Du kan godt. Så kæmper jeg, og så lykkes det. Det er fantastisk.”

Daniel blev ansat i et fuldtidsjob hos Logik & Co. efter endt forløb. Daniel var i praktik i Grønne Kræfter i Saxogade:

”Det var godt for mig at starte i Grønne Kræfter. Det gav mig noget at stå op til om morgenen, samtidig med jeg kunne tage det i etaper, stille og roligt. Det ville have slået mig ud at starte direkte op i fuld tid efter jeg gik ned med stress i en meget ustruktureret virksomhed.”

PRINCIPPERNE I PROJEKT TRÆDESTEN

I Projekt Trædesten har vi opsat otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i indsatsen:

MÅLET ER JOB

Målet med et forløb i Projekt Trædesten er succesfuld opstart i job. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob.

Vi tror på, at borger har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at det er muligt at nå målet om job – også før borger selv tror på det. Vi arbejder målrettet mod job fra dag ét, sideløbende med at støtte borger i at håndtere udfordringer i hverdagen.

Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

DET HELE MENNESKE FØRST

Vi møder borgerne som hele mennesker og tager udgangspunkt i den livssituation, han eller hun står i lige nu. Vi arbejder aktivt med at skabe en god relation til den enkelte på baggrund af oprigtigt engagement og høj faglighed. Vi lytter, sparrer og tror på muligheden for forandring.

Vi samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for – samtidigt med det målrettede fokus på at komme i det rigtige job.

TID TIL AT NÅ MÅLET

Tid er en væsentlig faktor i Projekt Trædesten. Vi tilbyder en ramme, hvor der er tid til læring og udvikling, og tid til udfordringer og tilbageskridt. Vi har tid til afklaring og til at håndtere eksisterende og nye udfordringer, der opstår i borgers hverdag, eller når borger bliver en del af en arbejdsplads.

Lang tid er ikke vigtigt i sig selv. Det vigtige er, at tiden bruges på borgers udvikling mod jobmålet, og at der er kontinuitet i forhold til aktiviteter og de fagpersoner, som samarbejder med borger undervejs i forløbet.

TRÆDESTEN ER VEJEN FREM

Vi ved, at for borgere i vores målgruppe kan det virke som en uoverskuelig bedrift ’at komme i arbejde’. Forløbet i Projekt Trædesten bygger derfor på ’små skridt’ henimod målet. Vi arbejder metodisk med delmål ift. borgers kompetencer og ved afklaring af skånebehov.

De små skridt sker inden for rammerne af tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet.

PRAKTIK I SAXOGADE

Praktik i Saxogade er den trædesten, der gør borger klar til virksomhedspraktik. I Settlementets socialøkonomiske virksomheder giver erfarne praktikansvarlige den ekstra støtte, der er nødvendig for borgerne i målgruppen. I Saxogade er man en del af et stærkt arbejdsfællesskab med hjerterum og plads til at opbygge arbejdsparathed, udvikle og afklare kompetencer og afdække skånebehov.

Læring fra praktikken i Saxogade er en nøgle til det gode jobmål og det gode match på en virksomhed.

TRYGGE OVERGANGE

Vi sørger for trygge overgange, når borger skal opstarte i praktik i Saxogade, i virksomhedspraktik og i job. Og vi slipper ikke borger før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vi forbereder borger på næste trædesten og støtter i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer.

De trygge overgange gør, at borger oplever kontinuitet og en passende fortløbende udvikling mod jobmålet.

DEN STRAMME SNOR

I Projekt Trædesten oplever borgerne ikke tomgang eller passive perioder i forløbet. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er dét, vi kalder den stramme snor.

Vores tætte samarbejde og dialog med jobcenteret muliggør, at borgerne ikke oplever ventetid ved sagsbehandling.

VI ER ET HOLD

I Projekt Trædesten møder borger et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, CV- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med borger og tværfagligt omkring borger.

Vi koordinerer, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffer vi gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning.

DET BETYDER SUPER MEGET, AT DET ER DEN SAMME MENTOR, OG AT MAN SER DEM OFTE.

AKTIVITETER I PROJEKT TRÆDESTEN

Indsatsen er bygget op omkring tæt mentorstøtte og effektiv brobygning til arbejdsmarkedet. I et trædestensforløb deltager borger i flere aktiviteter, der tilsammen udgør indsatsen:

 • Mentorordning – ugentlige samtaler med fokus på jobmålet
 • Praktik i Saxogade – vores unikke socialøkonomiske gade med ’rigtige’, men rummelige arbejdspladser og erfarne praktikansvarlige. Her kan borgerne træne arbejdsparathed og blive afklaret til det rigtige match i en efterfølgende virksomhedspraktik
 • CV- og jobsøgningsværksteder – individuelle forløb og ‘jobcafé’ med flere deltagere
 • Virksomhedspraktik – virksomhedskonsulenten samarbejder med borger om at finde den helt rigtige virksomhed til virksomhedspraktik, der giver mening for borger ift. jobmålet, og hvor potentialet for løntimer er til stede. Månedlige opfølgningsmøder
 • Faste jobcentermedarbejdere i Settlementet – myndighedssamtaler og ad hoc samtaler i Settlementet. Jobcentermedarbejderne kan følge forløb tæt og handle hurtigt ved behov

SETTLEMENTETS SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Vi har fire virksomheder i Saxogade. Fredes Woodshop, træværksted og marskandiser. Café Sonja. Heidi & Bjarne, børnetøjsforretning. Grønne Kræfter, udgående gartner- og gårdmandsservice og showroom. Vi har desuden tre ‘co-creation’-partnere i gaden. Ruben og Bobby, frisør og retro legetøjsforhandler, Det kollektive klædeskab og Vivis Szôba, kurateret vintagetøj. 

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

Læs mere om vores virksomheder i Saxogade: Det gør vi i Saxogade

TRÆDESTENSFORLØBET

Vi har organiseret aktiviteterne i tre faser, som vi kalder for trædesten. Tanken er, at borgerne arbejder sig nærmere et job for hver trædesten.

De tre trædesten er nøje afgrænset ift. hvilke aktiviteter, der sættes i gang hvornår for at borger hele tiden rykker nærmere mod målet om løntimer.

Forløbsmodellen viser ’hovedvejen’ i indsatsen i forhold til tidsangivelser. Alle forløb er imidlertid individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås. Hvis borger eksempelvis er klar til virksomhedspraktik efter 2 måneder i Saxogade, igangsættes dette.

Figur: Trædestensforløbet

FLEKSJOBSPORET

Afklaring til fleksjob og efterfølgende ansættelse i fleksjob er indtænkt som et væsentligt spor i Projekt Trædesten. Borgere i fleksjobsporet følger den samme struktur for forløb som de øvrige deltagere. Dog er det overordnede formål med hver trædesten tilpasset fleksjob.

Praktikken i Saxogade giver mulighed for at lave solid dokumentation af borgers arbejdsevne og beskrivelser af borgers styrker og skånebehov.

Vi har løbende udviklet samarbejdsmodellen med Jobcenter København, der har gjort det muligt at støtte borger hele vejen ud i fleksjob i løbet af indsatsens tidsramme.

De vigtigste elementer for, at vi kan nå i mål med fleksjobafklaringsforløb:

 • Det tætte samarbejde med vores tilknyttede jobcentermedarbejdere, der også udarbejder de forberedende planer
 • Det ugentlige flekssparringsmøde i Settlementet, hvor mentorer, virksomhedskonsulenter, jobcentermedarbejdere og den tilknyttede fleksjobspecialist er til stede
 • Vores mentorer arbejder systematisk med dokumentation og beskrivelse af borgers arbejdsevne og herunder skånebehov fra praktikker i Saxogade og i virksomhedspraktikker
 • Det tætte samarbejde mellem mentorer, der udarbejder dokumentationen, og de praktikansvarlige i Saxogade – vi kender hinanden og kan ubesværet kommunikere om at justere på skånebehov, timeantal osv.
 • Virksomhedskonsulenterne arbejder for det gode match med virksomheder, hvor potentialet for løntimer eller et fleksjob på sigt er til stede. Den vigtige viden om borger på en arbejdsplads er opfanget i praktikken i Saxogade og bruges aktivt

TILGANGE TIL BORGERSAMARBEJDET I PROJEKT TRÆDESTEN

I Projekt Trædesten er vores afsæt, at de deltagende borgere ønsker forandringen væk fra kontanthjælpen, og at dét at være en del af et arbejdsfællesskab langt de fleste gange tilfører noget positivt til et menneskes liv.

Vi møder alle med respekt og entusiasme og arbejder målrettet for at nå de beskæftigelsesmål, der sættes for forløbet.

Vores fælles ‘mindset’ og tilgange i mødet med borgeren:

 • Den gode relation er en forudsætning
 • Vi tror på borger og borgers muligheder  
 • Vi understøtter borgers evne til selv at handle
 • Vi arbejder målrettet med at fyre op under motivationen
 • De små skridt – progression i trin er vejen frem

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

I Projekt Trædesten har vi desuden haft særligt fokus på samarbejdet på tværs af de tilknyttede faggrupper: Mentor, virksomhedskonsulent, CV- og jobsøgningskonsulent, praktikansvarlige i Saxogade og jobcentermedarbejdere. 

Vigtigste elementer i det tværfaglige samarbejde:

 • Veldefinerede roller – afklaring af hvem, der gør hvad, hvornår
 • Tæt kommunikation mellem de forskellige fagligheder – ikke for meget, ikke for lidt
 • Vi fremstår enige i mødet med borger for at skabe tryghed
 • Tværfaglig sagssparring sikrer godt samarbejde omkring borger

Se figur for et eksempel på perspektiverne i tværfaglig sagssparring.

Figur: Perspektiverne i tværfaglig sagssparring

UDVIKLING AF PARTNERSKABSMODEL MED KØBENHAVNS KOMMUNE​

George og Gry er Projekt Trædestens fast tilknyttede jobcentermedarbejdere, der har deres daglige gang i Settlementet.

Som en del af Projekt Trædesten har vi haft fokus på at udvikle en partnerskabsmodel med Jobcenter København. Vi har lært, at det kræver tid og tillid at udvikle en god samarbejdsmodel. Begge parter oplever, at det tætte samarbejde er en gevinst for borgere i projektet:

 • Jobcentermedarbejderne er i Settlementet 2-3 dage om ugen. Så samtalerne hver 3. måned foregår i Settlementet og ikke i en jobcenter-kontekst
 • Når jobcentermedarbejderne er i Settlementet kan der hurtigt vendes akutte problematikker med mentor eller virksomhedskonsulent – det sikrer et fleksibelt og smidigt forløb for borgerne
 • Ugentlige sagssparringsmøder i Settlementet med deltagelse af alle relevante fagpersoner fra både Settlementet og jobcenteret sikrer faglige og effektive beslutninger
 • De tilknyttede jobcentermedarbejdere sikrer en god overgang fra jobcenter til Settlementet og tilbage igen

KONTAKT

Siden her er en introduktion til Projekt Trædesten. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere.

Rikke Baker
Beskæftigelseschef
rikkebaker@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 11

 

Projekt Trædesten bygger på mange måder på Settlementets årelange erfaring med at drive beskæftigelsesindsats. Projektet har givet os muligheden for at udvikle og beskrive vores arbejde, og vi tager ny læring og erfaringer med os. Tusind tak til Den A.P. Møllerske Støttefond for støtten. 

Læs mere om beskæftigelsesindsatsen i Settlementet: Beskæftigelsen

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301