Tidligere
Næste

KORT OM PROJEKT TRÆDESTEN

Projekt Trædesten er et partnerskab mellem Settlementet og Københavns Kommune.

Formålet med Projekt Trædesten er at udvikle og drive en effektiv indsats for mennesker, der har brug for en helhedsorienteret indsats og et praktikforløb i en socialøkonomisk virksomhed inden en virksomhedspraktik. Målet er, at deltagerne kommer i job.

Det er vores ambition, at så mange mennesker i målgruppen som muligt bliver mødt af en indsats, der virker. VIVE laver følgeforskning på metoden i Projekt Trædesten, og vi vil arbejde for at udbrede de metodiske elementer, som forskningen viser, har effekt.
 

Det centrale i metoden:

 • Praktik på rummelig arbejdsplads i én af Settlementets socialøkonomiske virksomheder i Saxogade, som trædesten til virksomhedspraktik og job
 • Høj faglighed og tæt samarbejde mellem jobcentermedarbejdere, mentorer og virksomhedskonsulenter – der fysisk er placeret side om side i kontorfællesskab
 • Længden af forløb – op til 1 år (+ 23 uger, hvis der skal afklares mod fleksjob)
 • At alle forløb er individuelt tilrettelagt, og at aktiviteter kan tilpasses den enkelte
 • Vi følger deltagerne hele vejen ud i job og i den første tid på ny arbejdsplads – med mentorsamtaler efter behov
 • Der arbejdes systematisk med progression inden for det sociale, det personlige og det faglige udviklingsområde – vi har udarbejdet arbejdsredskab til at logge progressionen
 • Vi arbejder helhedsorienteret for at skabe plads til at gå på arbejde
 • Effektiv brobygning til arbejdsmarkedet
 • Vi møder alle deltagere med respekt og entusiasme og arbejder målrettet for at nå de beskæftigelsesmål, der sættes for forløbet

Forløbet i Projekt Trædesten

Hvem kan deltage, og hvad er målet?

Projekt Trædesten er designet til mennesker på kontanthjælp, som har gavn af en praktik i en af Saxogades socialeøkonomiske virksomheder inden en virksomhedspraktik. 

I Projekt Trædesten kan man blive afklaret i forhold til de næste skridt, og målet er at komme i job. Det kan være småjob, deltids-, eller fuldtidsjob eller at blive afklaret til fleksjob og få et fleksjob.
    

Aktiviteter i Projekt Trædesten

I Projekt Trædesten benytter vi os langt hen ad vejen af de samme aktiviteter, som de fleste andre på beskæftigelsesområdet:

 • Mentorindsats
 • Virksomhedskonsulenter
 • Virksomhedspraktik
 • Samarbejde med jobcenter

Dét, der får Trædestensforløbet til at skille sig ud, er:

 • Saxogade – vores unikke socialøkonomiske gade med ’rigtige’, men rummelige arbejdspladser og erfarne praktikansvarlige. Her kan deltagere træne arbejdsparathed og blive afklaret til det rigtige match i en efterfølgende virksomhedspraktik
 • Længden af forløb – vi arbejder med deltagerne i op til et år (+ 23 uger, når der afklares mod fleksjob)
 • At alle forløb er individuelt tilrettelagt, og at aktiviteter kan doseres i forhold til den enkelte 
 • Tæt samarbejde med jobcenteret – jobcentermedarbejderne sidder i kontorfællesskab med projektets mentorer og virksomhedskonsulenter  
 • Efterværn – mentorindsats forsætter ved opstart i job 
   

De professionelles tilgange og metoder

I Projekt Trædesten tror vi på, at relationen til de mennesker, vi arbejder med, er essentiel for at lykkes. Vi møder alle med respekt og entusiasme og arbejder målrettet for at nå de beskæftigelsesmål, der sættes for forløbet.

Vores fælles tilgange i Projekt Trædesten:

 • Den gode relation er en forudsætning
 • Vi tror på deltager og finder sprækker af lys
 • Vi understøtter evnen til selv at handle hos deltagerne
 • Vi arbejder for at fremme motivation – og vi ved, at motivationen svinger hos en deltager i løbet af et forløb 

Vores afsæt er altid, at deltagerne ønsker forandringen væk fra kontanthjælpen, og at dét at være en del af et arbejdsfællesskab langt de fleste gange tilfører noget positivt til et menneskes liv.

Nedenfor kan du få indblik i de enkelte faggruppers roller og tilgange for at lykkes med at hjælpe deltagerne i Projekt Trædesten i job eller fleksjob. 

MENTOR - HELHEDSORIENTERET OG KOORDINERENDE

Else med et fint takkekort fra en deltager i Projekt Trædesten, som nu er i fuldtidsarbejde. Fuglen på kortet er Fugl Føniks – et symbol på at rejse sig igen.

Som deltager i Projekt Trædesten har man samtaler med mentor 1-2 gange om ugen gennem hele forløbet.

Mentor er den fagperson, der sikrer: 

 • Et forløb med trygge overgange – mentor er den gennemgående  person, der følger deltager fra første samtale i Settlementet og hele vejen ud i løntimer
 • Et forløb uden tomgang – Der er altid et specifikt formål de aktiviteter deltagerne er i gang med
 • En koordineret indsats – mentor er tovholder på det samlede forløb, herunder målopsætning, udvikling, informationsdeling og inddragelse af projektets øvrige fagprofiler
 • At forløbet er helhedsorienteret – mentor er den, der parallelt med beskæftigelsesindsatsen hjælper med at håndtere andre problematikker i hverdag, så som gæld eller en børnesag

Mentorsamtalerne giver mulighed for at skræddersy en individuel indsats baseret deltagernes individuelle udfordringer, behov og ressourcer.

Det betyder super meget, at det er den samme mentor, og man ser dem ofte.

Deltager i Projekt Trædesten

PRAKTIKANSVARLIGE I SAXOGADE - RUMMELIGHED OG ARBEJDSFÆLLESSKAB

Café Sonja i Saxogade har været en rummelig arbejdsplads i mere end 30 år

Praktik i en af vores socialøkonomiske virksomheder i Saxogade er et bærende element i Projekt Trædesten. Praktikken kan vare op til 6 måneder, og forbereder deltagerne til at klare en virksomhedspraktik.

Rummelige arbejdspladser i Saxogade
I Settlementet har vi mere end 30 års erfaringer med at drive socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesindsats. Det har gjort os bevidste om den værdi, der ligger i at blive en del af et rummeligt arbejdsfællesskab.

De praktikansvarlige i butikkerne har forståelse for de udfordringer, som den enkelte kan stå med og viden om, hvad der skal til for at hjælpe vedkommende videre i forløbet mod job eller fleksjob.

Vi har set, at praktikken i Saxogade kan være et afgørende skridt for målgruppen for at kunne løfte blikket mod arbejdsmarkedet. Og vi tror på at, det er en relevant trædesten for at lykkes i en virksomhedspraktik og komme hele vejen ud i job.

De praktikansvarlige er den faggruppe, der sikrer:

 • At deltagerne får mulighed for at opbygge arbejdsparathed i et rummeligt miljø og bliver afklaret til det rigtige match i en efterfølgende virksomhedspraktik
 • At deltagerne opnår progression i små skridt i Saxogade
 • At der kobles opgaver/indsatser/aktiviteter i den daglige produktion til de udviklingsområder, som deltager arbejder med
 • At deltagerne føler sig betydningsfulde på arbejdspladsen i Saxogade og oplever sig som en del af holdet

Læs mere om vores virksomheder i Saxogade: Det gør vi i Saxogade

Det er vigtigt, at Saxogade ikke er kommunal - det er rigtige arbejdspladser - og det er fedt. Man er virkelig ønsket og savnet på sin arbejdsplads.

Deltager i Projekt Trædesten

VIRKSOMHEDSKONSULENT - DET GODE MATCH OG SKABELSE AF RUMMELIGE ARBEJDSPLADSER

Mohamed har fået fuldtidsjob på baggrund af CV og ansøgning lavet i samarbejde med Katrine.

Omkring 4 måneder inde i forløbet har deltagerne i Projekt Trædesten det første møde med virksomhedskonsulenten. Her starter arbejdet med at finde en virksomhed, der kan være et godt match. 

Inden da har deltageren lavet CV i samarbejde med CV- og jobsøgningskonsulenten.

Virksomhedskonsulenten er den fagprofil, der sikrer brobygning til arbejdsmarkedet:

 • Udarbejdelse af CV
 • At deltager kommer ud i en virksomhedspraktik. Sammen med deltageren oversætter virksomhedskonsulenten, de kompetencer borger har – på trods af sine udfordringer – så der kan skabes et godt match ude på arbejdsmarkedet
 • At beskæftigelsesmål er konkretiseret
 • Arbejdet for en overgang til løntimer
 • Jobsøgning igangsættes

JOBCENTERMEDARBEJDER - GOD VISITATION OG FLEKSIBEL SAGSBEHANDLING

Gry og George er faste jobcentermedarbejdere i Projekt Trædesten.

Hver 3. måned har deltagerne en samtale med deres tilknyttede jobcentermedarbejder, der sidder i Settlementet 2 dage om ugen.

At jobcentermedarbejderne er til stede i Settlementet gør, at de kan være fleksible og holde ekstra samtaler med deltagerne, hvis der er brug for det.

Jobcentermedarbejderne sparrer løbende med mentorer og virksomhedskonsulenter, der giver effektive forløb for deltagerne.

Jobcentermedarbejderne er den faggruppe, der sikrer:

 • Det gode match – at det er dem, der har gavn af et forløb i Projekt Trædesten, der visiteres hertil
 • Fremdriften i sagerne – at der så snart, det er muligt, tager gode beslutninger om retningen i et forløb, fx om at gå ‘fleksjobvejen’, og iværksætter dette, så forløbene bliver så effektive som muligt
 • Implementering i praksis af den samarbejdsmodel, der udvikles af Københavns Kommune og Settlementet 

UDVIKLING AF PARTNERSKABSMODEL MED KØBENHAVNS KOMMUNE

Som en del af Projekt Trædesten har vi arbejdet med at udvikle en partnerskabsmodel med Jobcenter København. Begge parter oplever, at det tætte samarbejde er en stor gevinst for deltagere i projektet:

 • Jobcentermedarbejderne er i Settlementet 2-3 dage om ugen. Så samtalerne hver 3. måned foregår i Settlementet og ikke i en jobcenter-kontekst
 • Når jobcentermedarbejderne er i Settlementet kan der hurtigt vendes akutte problematikker med mentor eller virksomhedskonsulent – det sikrer et fleksibelt og smidigt forløb for deltagerne
 • Ugentlige ‘drøftemøder’ i Settlementet med fleksjobafklarings-ekspert fra jobcentreret, hvor sager vendes af mange fagligheder sammen – fagligt og effektivt
 • De tilknyttede jobcentermedarbejdere sikrer en god overgang fra jobcenter til Settlementet og tilbage igen

Vi har lært, at det kræver tid og tillid at udvikle en god samarbejdsmodel. Vi arbejder fortsat på at optimere organisering, vidensdeling og samarbejdsværktøjer i forhold til visitation og fleksjobafklaring.

OM OS

Projekt Trædesten er et partnerskab mellem Settlementet, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København og VIVE, der står for følgeforskningen.

Projekt Trædesten blev startet op i 2018, og der er forløb indtil medio 2021.

Tak til Den A. P. Møllerske Støttefond for at støtte en indsats, der virker!

Læs mere her om beskæftigelsesarbejdet i Settlementet her: Beskæftigelsen

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til Projekt Trædesten, er du velkommen til at kontakte:

Rikke Baker
Beskæftigelseschef
rikkebaker@settlementet.dk 
Tlf: 33 27 96 11

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301