PROJEKT TRÆDESTEN

Kristine - normas

Projekt Trædesten er et partnerskab mellem Settlementet, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og VIVE, der står for følgeforskningen. Projekt Trædesten havde opstart i 2018 og der er borgerforløb indtil 2022.

Tak til Den A. P. Møllerske Støttefond for at støtte indsatsen.

Denne hjemmeside er tiltænkt jer, der arbejder med beskæftigelse og er interesserede i Projekt Trædesten som indsats.

Vi håber, at vores erfaringer fra Projekt Trædesten kan være en inspiration til jeres arbejde.

PROJEKT TRÆDESTENS MÅLGRUPPE

Målgruppen for indsatsen er dét udsnit af aktivitetsparate borgere, hvor en virksomhedspraktik i en ordinær virksomhed ikke giver nogen effekt, da borger har brug for mere – eller en anden slags – støtte. Projekt Trædesten er til for den del af de aktivitetsparate, der har brug for en ekstra trædesten inden en virksomhedspraktik.

Vi møder hver enkelt, der hvor han eller hun er nu og samarbejder om at nå vedkommendes jobmål.

Döndü blev afklaret til fleksjob under forløbet i Projekt Trædesten og ansat hos internetudbyderen Fiberby. På billedet står Döndü (til højre) sammen med sin mentor Bano:

”Det har været rigtig godt at have én mentor. Jeg stoler på hende, også når hun foreslår ting, som jeg er i tvivl om, jeg kan. Så siger Bano: Kom nu, Döndü. Du kan godt. Så kæmper jeg, og så lykkes det. Det er fantastisk.”

Daniel blev ansat i et fuldtidsjob hos Logik & Co. efter endt forløb. Daniel var i praktik i Grønne Kræfter i Saxogade:

”Det var godt for mig at starte i Grønne Kræfter. Det gav mig noget at stå op til om morgenen, samtidig med jeg kunne tage det i etaper, stille og roligt. Det ville have slået mig ud at starte direkte op i fuld tid efter jeg gik ned med stress i en meget ustruktureret virksomhed.”

PRINCIPPERNE I PROJEKT TRÆDESTEN

I Projekt Trædesten har vi opsat otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i indsatsen:

MÅLET ER JOB

Målet med et forløb i Projekt Trædesten er succesfuld opstart i job. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob. Vi tror på borger og på, at det er muligt at nå målet om job – også inden borger tror på sig selv. Vi arbejder målrettet mod job fra dag 1, sideløbende med de udfordringer i borgers hverdag, hvor der er brug for støtte.

Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

DET HELE MENNESKE FØRST

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og den situation, han eller hun står i lige nu. Mentor samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for på vejen mod job. Det kan fx være at få kontakt til egen læge, eller at håndtere gæld og rusmiddelproblematikker. Vi tror på mennesket og muligheden for forandring og understøtter borgernes evne til selv at handle. Forløbet i Projekt Trædesten er bygget op omkring borgernes individuelle ønsker og jobmål.

TID TIL AT NÅ MÅLET

Tid er en væsentlig faktor i Projekt Trædesten. Vi tror på, at det er mest effektivt at følge borger til dørs. Når vi har tid til dét, er det muligt at bygge videre på borgers kompetencer og de relationer, der er skabt til de professionelle i projektet og på de eksterne virksomheder, hvor der kan opnås løntimer. 

Det er individuelt, hvor lang tid, der er behov for.

PROGRESSION I TRIN

Forløbet i Projekt Trædesten er bygget op omkring tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet. Første trædesten er relationsskabelse og kortlægning, anden trædesten er praktik i en af Saxogades virksomheder og tredje trædesten er virksomhedspraktik og brobygning til arbejdsmarkedet. Inden for hver trædesten arbejder vi metodisk med ’de små skridt’ – progression i trin ift. borgers personlige, sociale og faglige kompetencer og afklaring ift. helbredsmæssige udfordringer.

PRAKTIK I SAXOGADE

I Projekt Trædesten er borgerne i praktik i én af Settlementets socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Vi har en café, en børnetøjsbutik, en udgående gartnerservice og showroom og et træværksted. Det er arbejdspladser med erfarne praktikansvarlige, stærke arbejdsfællesskaber og plads til at opbygge arbejdsparathed og afklare, hvilken type job borger skal arbejde henimod. Vi tror på, at praktik i Saxogade er den trædesten, der baner vejen for, at borger efterfølgende får en succesfuld virksomhedspraktik.

TRYGGE OVERGANGE

I overgangsfaserne mellem praktik i Saxogade og virksomhedspraktik og mellem virksomhedspraktik og job støtter mentor borger i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer. Vi slipper ikke borger, før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vores erfaring er, at hvis borger slippes eller skifter kontaktperson, er der stor risiko for at forløbet afbrydes, eller at der sker tilbageskridt. Ved at skabe trygge overgange mellem indsatsens trædesten øger vi muligheden for at skabe progressionen og for at holde motivationen.

DEN STRAMME SNOR

I Projekt Trædesten arbejder vi målrettet med, at borgerne ikke oplever tomgang eller passive perioder, da vi har set, hvordan det kan føre til mistet mod og motivation. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er det, vi kalder den stramme snor. Vores tætte samarbejde med jobcenteret gør, at der heller ikke opstår ventetid ved sagsbehandling.

VI ER ET HOLD

I Projekt Trædesten møder borger et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, cv- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med og sammen om deltager. Mentor koordinerer, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffes gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning. Vi tror på, at det tværfaglige samarbejde giver højere faglig kvalitet i det enkelte borgerforløb.

DET BETYDER SUPER MEGET, AT DET ER DEN SAMME MENTOR, OG AT MAN SER DEM OFTE.

Borger i Projekt Trædesten

AKTIVITETER I PROJEKT TRÆDESTEN

Indsatsen er bygget op omkring tæt mentorstøtte og effektiv brobygning til arbejdsmarkedet. I et trædestensforløb deltager borger i flere aktiviteter, der tilsammen udgør indsatsen:

 • Mentorordning – ugentlige samtaler med fokus på jobmålet
 • Praktik i Saxogade – vores unikke socialøkonomiske gade med ’rigtige’, men rummelige arbejdspladser og erfarne praktikansvarlige. Her kan borgerne træne arbejdsparathed og blive afklaret til det rigtige match i en efterfølgende virksomhedspraktik
 • CV- og jobsøgningsværksteder – individuelle forløb og ‘jobcafé’ med flere deltagere
 • Virksomhedspraktik – virksomhedskonsulenten samarbejder med borger om at finde den helt rigtige virksomhed til virksomhedspraktik, der giver mening for borger ift. jobmålet, og hvor potentialet for løntimer er til stede. Månedlige opfølgningsmøder
 • Faste jobcentermedarbejdere i Settlementet – myndighedssamtaler og ad hoc samtaler i Settlementet. Jobcentermedarbejderne kan følge forløb tæt og handle hurtigt ved behov

SETTLEMENTETS SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Vi har fire virksomheder i Saxogade. Fredes Woodshop, træværksted og marskandiser. Café Sonja. Heidi & Bjarne, børnetøjsforretning. Grønne Kræfter, udgående gartner- og gårdmandsservice og showroom. Vi har desuden to ‘co-creation’-partnere i gaden. Ruben og Bobby, frisør og retro legetøjsforhandler, og Det kollektive klædeskab.

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

Borger i Projekt Trædesten
Læs mere om vores virksomheder i Saxogade: Det gør vi i Saxogade

TRÆDESTENSFORLØBET

Vi har organiseret aktiviteterne i tre faser, som vi kalder for trædesten. Tanken er, at borgerne arbejder sig nærmere et job for hver trædesten.

De tre trædesten er nøje afgrænset ift. hvilke aktiviteter, der sættes i gang hvornår for at borger hele tiden rykker nærmere mod målet om løntimer.

Forløbsmodellen viser ’hovedvejen’ i indsatsen i forhold til tidsangivelser. Alle forløb er imidlertid individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås. Hvis borger eksempelvis er klar til virksomhedspraktik efter 2 måneder i Saxogade, igangsættes dette.

Figur: Trædestensforløbet

FLEKSJOBSPORET

Afklaring til fleksjob og efterfølgende ansættelse i fleksjob er indtænkt som et væsentligt spor i Projekt Trædesten. Borgere i fleksjobsporet følger den samme struktur for forløb som de øvrige deltagere. Dog er det overordnede formål med hver trædesten tilpasset fleksjob.

Praktikken i Saxogade giver mulighed for at lave nogle gode vurderinger af borgers arbejdsevne og beskrivelser af borgers styrker og skånebehov.

Vi har løbende udviklet samarbejdsmodellen med Jobcenter København, der har gjort det muligt at støtte borger hele vejen ud i fleksjob i løbet af indsatsens tidsramme.

De vigtigste elementer for, at vi kan nå i mål med fleksjobafklaringsforløb:

 • Det tætte samarbejde med vores tilknyttede jobcentermedarbejdere, der også udarbejder de forberedende planer
 • Det ugentlige flekssparringsmøde i Settlementet, hvor mentorer, virksomhedskonsulenter, jobcentermedarbejdere og den tilknyttede fleksjobspecialist er til stede
 • Vores mentorer arbejder systematisk med dokumentation og beskrivelse af borgers arbejdsevne og herunder skånebehov fra praktikker i Saxogade og i virksomhedspraktikker
 • Det tætte samarbejde mellem mentorer, der udarbejder dokumentationen, og de praktikansvarlige i Saxogade – vi kender hinanden og kan ubesværet kommunikere om at justere på skånebehov, timeantal osv.
 • Virksomhedskonsulenterne arbejder for det gode match med virksomheder, hvor potentialet for løntimer eller et fleksjob på sigt er til stede. Den vigtige viden om borger på en arbejdsplads er opfanget i praktikken i Saxogade og bruges aktivt

TILGANGE TIL BORGERSAMARBEJDET I PROJEKT TRÆDESTEN

I Projekt Trædesten er vores afsæt, at de deltagende borgere ønsker forandringen væk fra kontanthjælpen, og at dét at være en del af et arbejdsfællesskab langt de fleste gange tilfører noget positivt til et menneskes liv.

Vi møder alle med respekt og entusiasme og arbejder målrettet for at nå de beskæftigelsesmål, der sættes for forløbet.

Vores fælles ‘mindset’ og tilgange i mødet med borgeren:

 • Den gode relation er en forudsætning
 • Vi tror på borger og borgers muligheder  
 • Vi understøtter borgers evne til selv at handle
 • Vi arbejder målrettet med at fyre op under motivationen
 • De små skridt – progression i trin er vejen frem

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

I Projekt Trædesten har vi desuden haft særligt fokus på samarbejdet på tværs af de tilknyttede faggrupper: Mentor, virksomhedskonsulent, CV- og jobsøgningskonsulent, praktikansvarlige i Saxogade og jobcentermedarbejdere. 

Vigtigste elementer i det tværfaglige samarbejde:

 • Veldefinerede roller – afklaring af hvem, der gør hvad, hvornår
 • Tæt kommunikation mellem de forskellige fagligheder – ikke for meget, ikke for lidt
 • Vi fremstår enige i mødet med borger for at skabe tryghed
 • Tværfaglig sagssparring sikrer godt samarbejde omkring borger

Se figur for et eksempel på perspektiverne i tværfaglig sagssparring.

Figur: Perspektiverne i tværfaglig sagssparring

UDVIKLING AF PARTNERSKABSMODEL MED KØBENHAVNS KOMMUNE​

George og Gry er Projekt Trædestens fast tilknyttede jobcentermedarbejdere, der har deres daglige gang i Settlementet.

Som en del af Projekt Trædesten har vi haft fokus på at udvikle en partnerskabsmodel med Jobcenter København. Vi har lært, at det kræver tid og tillid at udvikle en god samarbejdsmodel. Begge parter oplever, at det tætte samarbejde er en gevinst for borgere i projektet:

 • Jobcentermedarbejderne er i Settlementet 2-3 dage om ugen. Så samtalerne hver 3. måned foregår i Settlementet og ikke i en jobcenter-kontekst
 • Når jobcentermedarbejderne er i Settlementet kan der hurtigt vendes akutte problematikker med mentor eller virksomhedskonsulent – det sikrer et fleksibelt og smidigt forløb for borgerne
 • Ugentlige sagssparringsmøder i Settlementet med deltagelse af alle relevante fagpersoner fra både Settlementet og jobcenteret sikrer faglige og effektive beslutninger
 • De tilknyttede jobcentermedarbejdere sikrer en god overgang fra jobcenter til Settlementet og tilbage igen

KONTAKT

Siden her er en introduktion til Projekt Trædesten. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere.

Rikke Baker
Beskæftigelseschef
rikkebaker@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 11

Charlotte Keller
Faglig leder
charlotte@settlementet.dk
Tlf: 50 59 60 65

Projekt Trædesten bygger på mange måder på Settlementets årelange erfaring med at drive beskæftigelsesindsats. Projektet har givet os muligheden for at udvikle og beskrive vores arbejde, og vi tager ny læring og erfaringer med os. Tusind tak til Den A.P. Møllerske Støttefond for støtten. 

Læs mere om beskæftigelsesindsatsen i Settlementet: Beskæftigelsen

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301