Beskæftigelsen

BESKÆFTIGELSEN

Med et forløb i Settlementet får man afklaring og støttes hele vejen ud i job – fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Vores sociale handelsgade er trygge og effektive træningsbaner med plads til at opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer.

Antonio og Karin, mentor i Settlementet

HVEM ER VI TIL FOR?

Et forløb i Settlementet er til for mennesker, der er på kontanthjælp, og som er ’langt fra arbejdsmarkedet’. Det kan der være mange grunde til. Fælles for de mennesker, vi arbejder med, er, at de også har andre udfordringer i livet end ikke at have et arbejde – eksempelvis familieproblemer, rusmiddelbrug, fysiske eller psykiske lidelser.

I jobcenterregi hedder vores målgruppe ’aktivitetsparate borgere’. Vores tilbud og indsatser er målrettet aktivitetsparate borgere, der har brug for træningsbaner på deres vej ud på arbejdsmarkedet og/ eller som et led i deres videre afklaringsforløb. 

FORMÅLET MED ET FORLØB I SETTLEMENTET

Formålet med et forløb hos os afhænger af den enkeltes situation. Formålet kan være at:

 • Komme i job – enten fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob
 • Bred afklaring af arbejdsevne
 • Afklaring af arbejdsevne i fleksjob
 • Revurdering ift. fleksjobstilkendelser

AKTIVITETER I SETTLEMENTETS BESKÆFTIGELSESINDSATS

Et beskæftigelsesforløb i Settlementet kan bestå af:

 • Praktik i en af vores syv butikker i Saxogade
  eller i andre virksomheder
 • Samtaler med fast beskæftigelsesmentor
 • Samtaler med virksomhedskonsulent
 • Praktik- og/ eller jobsøgning
 • Mindfulness og afspænding
 • Fysisk træning

Efter aftale kan yderligere aktiviteter iværksættes. Alle forløb er individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås.

PRINCIPPERNE FOR VORES BESKÆFTIGELSESARBEJDE

Vi har otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i vores beskæftigelsesindsats:

MÅLET ER JOB

Målet med et forløb i Projekt Trædesten er succesfuld opstart i job. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob. Vi tror på, at borger har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at det er muligt at nå målet om job – også inden borger tror på det selv.

Vi arbejder målrettet mod job fra dag 1, sideløbende med støtte til udfordringer i borgers hverdag. Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

DET HELE MENNESKE FØRST

Vi møder de deltagende borgere som hele mennesker og tager udgangspunkt i den livssituation, han eller hun står i lige nu. Vi arbejder aktivt med at skabe en god relation til den enkelte på baggrund af oprigtigt engagement og høj faglighed. Vi lytter, sparrer og tror på muligheden for forandring.

Vi samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for – samtidigt med det målrettede fokus på at komme i det rigtige job.

TID TIL AT NÅ MÅLET

Tid er en væsentlig faktor.  Vi tilbyder en ramme, hvor der er tid, ro og tillid. Tid til læring og udvikling, og tid til udfordringer og tilbageskridt. Vi har tid til afklaring og til at håndtere nye udfordringer, der opstår i borgers hverdag, eller når borger bliver en del af en arbejdsplads.

Lang tid er ikke vigtigt i sig selv. Det vigtige er, at tiden bruges på borgers udvikling mod jobmålet, og at der er kontinuitet i forhold til aktiviteter og de fagpersoner, som samarbejder med borger undervejs i forløbet.

TRÆDESTEN ER VEJEN FREM

Vi ved, at for borgere i vores målgruppe kan det virke som en uoverskuelig bedrift ’at komme i arbejde’. Forløbet i Settlementet bygger derfor på ’små skridt’ henimod målet. Vi arbejder metodisk med delmål ift. borgers kompetencer og ved afklaring af skånebehov.

De små skridt sker inden for rammerne af tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet.

PRAKTIK I SAXOGADE

Praktik i Saxogade er den trædesten, der gør borger klar til virksomhedspraktik. I Settlementets socialøkonomiske virksomheder giver erfarne praktikværter den ekstra støtte, der er nødvendig for borgerne i målgruppen. I Saxogade er man en del af et stærkt arbejdsfællesskab med hjerterum og plads til at opbygge arbejdsparathed, udvikle og afklare kompetencer og afdække skånebehov.

Læring fra praktikken i Saxogade er en nøgle til det gode jobmål og det gode match på en virksomhed.

TRYGGE OVERGANGE

Vi sørger for trygge overgange, når borger skal opstarte i praktik i Saxogade, i virksomhedspraktik og i job. Og vi slipper ikke borger før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vi forbereder borger på næste trædesten og støtter i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer.

De trygge overgange gør, at borger oplever kontinuitet og en passende fortløbende udvikling mod jobmålet.

DEN STRAMME SNOR

I løbet af et forløb i Settlementet oplever borgerne ikke tomgang eller passive perioder. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er det, vi kalder den stramme snor.

Vores tætte samarbejde med jobcenteret muliggør, at borgerne heller ikke oplever ventetid ved sagsbehandling.

VI ER ET HOLD

I Settlementet møder borger et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, CV- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med borger og tværfagligt omkring borger.

Mentor koordinerer, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffer vi gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning.

DE SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Settlementets praktikker foregår i vores socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Vi har en blandt andet en café, en børnetøjsbutik, et træværksted og en ’urban gardening’ virksomhed med udgående gartnerservice.

Det er rummelige arbejdspladser, hvor der er et stærkt fællesskab og plads til at vænne sig til at gå på arbejde.

Praktikværterne i Saxogade er trænede i at koble opgaver i virksomhedens drift på de udviklingsområder, som praktikanterne arbejder på.

I Saxogade kan man få afklaring af arbejdsevne og opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer som et skridt på vejen mod beskæftigelse. 

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

Borger i Projekt Trædesten

AFKLARING - NÅR ET 'ALMINDELIGT' JOB IKKE ER REALISTISK

En stor del af de mennesker, der har været på kontanthjælp i længere tid, er stadig uafklarede i forhold til, hvad det næste skridt skal være for at komme ud af kontanthjælp.

Hos os kan man få den afklaring, og vi udarbejder den dokumentation, der skal til for, at man kan hjælpes videre til f.eks. fleksjobafklaring, ad ressourceforløbsvejen eller videre til en førtidspension.

I samarbejde med jobcenter København har vi blandt andet udviklet et forløb, hvor vi inden for 1 år kan få afklaret til fleksjob.

Döndü og de nye kollegaer i Fiberby efter det er blev annonceret, at hun er blevet ansat i fleksjob

PROJEKT TRÆDESTEN – ET PARTNERSKAB MED KØBENHAVNS KOMMUNE

Projekt Trædesten er et samarbejde mellem Settlementet og Københavns Kommune om at udvikle en effektiv indsats for mennesker, der har brug for en helhedsorienteret indsats kombineret med et praktikforløb i en socialøkonomisk virksomhed for at kunne fungere i en virksomhedspraktik – og derigennem komme i job (små-, deltids-, fleks- eller fuldtidsjob).

”Projekt Trædesten giver mig en forhåbning om, at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og fungere som en helt almindelig mand”

Deltager i Projekt Trædesten

Projektet blev startet op i 2018, og der er forløb indtil medio 2021.

Projekt Trædesten er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om projektet her: Projekt Trædesten

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301