Beskæftigelsen

BESKÆFTIGELSEN

Med et forløb i Settlementet får man afklaring og støttes hele vejen ud i job – fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Vores sociale handelsgade er trygge og effektive træningsbaner med plads til at opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer.

Antonio og Karin, mentor i Settlementet

HVEM ER VI TIL FOR?

Et forløb i Settlementet er til for mennesker, der er på kontanthjælp, og som er ’langt fra arbejdsmarkedet’. Det kan der være mange grunde til. Fælles for de mennesker, vi arbejder med, er, at de også har andre udfordringer i livet end ikke at have et arbejde – eksempelvis familieproblemer, rusmiddelbrug, fysiske eller psykiske lidelser.

I jobcenterregi hedder vores målgruppe ’aktivitetsparate borgere’. Vores tilbud og indsatser er målrettet aktivitetsparate borgere, der har brug for træningsbaner på deres vej ud på arbejdsmarkedet og/ eller som et led i deres videre afklaringsforløb. 

FORMÅLET MED ET FORLØB I SETTLEMENTET

Formålet med et forløb hos os afhænger af den enkeltes situation. Formålet kan være at:

 • Komme i job – enten fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob
 • Bred afklaring af arbejdsevne
 • Afklaring af arbejdsevne i fleksjob
 • Revurdering ift. fleksjobstilkendelser

AKTIVITETER I SETTLEMENTETS BESKÆFTIGELSESINDSATS

Et beskæftigelsesforløb i Settlementet kan bestå af:

 • Praktik i en af vores syv butikker i Saxogade
  eller i andre virksomheder
 • Samtaler med fast beskæftigelsesmentor
 • Samtaler med virksomhedskonsulent
 • Praktik- og/ eller jobsøgning
 • Mindfulness og afspænding
 • Fysisk træning

Efter aftale kan yderligere aktiviteter iværksættes. Alle forløb er individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås.

PRINCIPPERNE FOR VORES BESKÆFTIGELSESARBEJDE

Vi har otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i vores beskæftigelsesindsats:

MÅLET ER JOB

Målet med et forløb er succesfuld opstart i job. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob. Vi tror på borger og på, at det er muligt at nå målet om job – også inden borger tror på sig selv. Vi arbejder målrettet mod job fra dag 1, sideløbende med de udfordringer i borgers hverdag, hvor der er brug for støtte.

Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål

DET HELE MENNESKE FØRST

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og den situation, han eller hun står i lige nu. Mentor samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for på vejen mod job. Det kan fx være at få kontakt til egen læge, eller at håndtere gæld og rusmiddelproblematikker. Vi tror på mennesket og muligheden for forandring og understøtter borgernes evne til selv at handle. Forløbet i Projekt Trædesten er bygget op omkring borgernes individuelle ønsker og jobmål.

TID TIL AT NÅ MÅLET

Tid er en væsentlig faktor for at lykkes. Vi tror på, at det er mest effektivt at følge borger til dørs. Når vi har tid til dét, er det muligt at bygge videre på borgers kompetencer og de relationer, der er skabt til de professionelle i projektet og på de eksterne virksomheder, hvor der kan opnås løntimer. 

Det er individuelt, hvor lang tid, der er behov for.

PROGRESSION I TRIN

Forløb er bygget op omkring tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet. Første trædesten er relationsskabelse og kortlægning, anden trædesten er praktik i en af Saxogades virksomheder og tredje trædesten er virksomhedspraktik og brobygning til arbejdsmarkedet. Inden for hver trædesten arbejder vi metodisk med ’de små skridt’ – progression i trin ift. borgers personlige, sociale og faglige kompetencer og afklaring ift. helbredsmæssige udfordringer.

PRAKTIK I SAXOGADE

Praktik i én af Settlementets socialøkonomiske virksomheder i Saxogade er en hjørnesten i vores arbejde. Vi har en café, en børnetøjsbutik, en udgående gartnerservice og showroom og et træværksted. Det er arbejdspladser med erfarne praktikansvarlige, stærke arbejdsfællesskaber og plads til at opbygge arbejdsparathed og afklare, hvilken type job borger skal arbejde henimod. Vi tror på, at praktik i Saxogade er den trædesten, der baner vejen for, at borger efterfølgende får en succesfuld virksomhedspraktik.

TRYGGE OVERGANGE

I overgangsfaserne mellem praktik i Saxogade og virksomhedspraktik og mellem virksomhedspraktik og job støtter mentor borger i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer. Vi slipper ikke borger, før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vores erfaring er, at hvis borger slippes eller skifter kontaktperson, er der stor risiko for at forløbet afbrydes, eller at der sker tilbageskridt. Ved at skabe trygge overgange mellem indsatsens trædesten øger vi muligheden for at skabe progressionen og for at holde motivationen.

DEN STRAMME SNOR

Vi arbejder målrettet med, at borgerne ikke oplever tomgang eller passive perioder, da vi har set, hvordan det kan føre til mistet mod og motivation. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er det, vi kalder den stramme snor. Vores tætte samarbejde med jobcenteret gør, at der heller ikke opstår ventetid ved sagsbehandling.

VI ER ET HOLD

I Settlementet møder borger et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, cv- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med og sammen om deltager. Mentor koordinerer, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffes gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning. Vi tror på, at det tværfaglige samarbejde giver højere faglig kvalitet i det enkelte borgerforløb.

DE SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Settlementets praktikker foregår i vores socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Vi har en blandt andet en café, en børnetøjsbutik, et træværksted og en ’urban gardening’ virksomhed med udgående gartnerservice.

Det er rummelige arbejdspladser, hvor der er et stærkt fællesskab og plads til at vænne sig til at gå på arbejde.

Praktikværterne i Saxogade er trænede i at koble opgaver i virksomhedens drift på de udviklingsområder, som praktikanterne arbejder på.

I Saxogade kan man få afklaring af arbejdsevne og opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer som et skridt på vejen mod beskæftigelse. 

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

Borger i Projekt Trædesten

AFKLARING - NÅR ET 'ALMINDELIGT' JOB IKKE ER REALISTISK

En stor del af de mennesker, der har været på kontanthjælp i længere tid, er stadig uafklarede i forhold til, hvad det næste skridt skal være for at komme ud af kontanthjælp.

Hos os kan man få den afklaring, og vi udarbejder den dokumentation, der skal til for, at man kan hjælpes videre til f.eks. fleksjobafklaring, ad ressourceforløbsvejen eller videre til en førtidspension.

I samarbejde med jobcenter København har vi blandt andet udviklet et forløb, hvor vi inden for 1 år kan få afklaret til fleksjob.

Döndü og de nye kollegaer i Fiberby efter det er blev annonceret, at hun er blevet ansat i fleksjob

PROJEKT TRÆDESTEN – ET PARTNERSKAB MED KØBENHAVNS KOMMUNE

Projekt Trædesten er et samarbejde mellem Settlementet og Københavns Kommune om at udvikle en effektiv indsats for mennesker, der har brug for en helhedsorienteret indsats kombineret med et praktikforløb i en socialøkonomisk virksomhed for at kunne fungere i en virksomhedspraktik – og derigennem komme i job (små-, deltids-, fleks- eller fuldtidsjob).

”Projekt Trædesten giver mig en forhåbning om, at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og fungere som en helt almindelig mand”

Deltager i Projekt Trædesten

Projektet blev startet op i 2018, og der er forløb indtil medio 2021.

Projekt Trædesten er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om projektet her: Projekt Trædesten

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301