Projekt Trædesten – beskæftigelsesprojekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond

Effektiv kompetenceopbygning, socialøkonomiske trædesten og trygge overgange

Med Den A. P. Møllerske Støttefond som hovedsponsor og med medfinansiering fra Københavns Kommune igangsætter Settlementet i 2018 beskæftigelsesprojektet Effektiv kompetenceopbygning, socialøkonomiske trædesten og trygge overgange, i daglige tale kaldet ‘projekt trædesten‘.

Projektet er udviklet som et partnerskabsprojekt mellem Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF), Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) samt Fonden Settlementet på Vesterbro som den projektansvarlige part.

Projektet strækker sig over 5 år og baseres på håndholdte indsatsforløb for 300 borgere.

Projektets formål

Projektets formål er bidrage til at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fremadrettet mødes med effektive indsatser baseret på håndholdt, helhedsorienteret og målrettet støtte der tilbydes i en intensiv periode kombineret med etablering af nødvendig arbejdsmarkedserfaring via praktik i socialøkonomiske og/eller ordinære virksomheder og efterfølgende hjælp til at træde ind på arbejdsmarkedet i virksomheder, der ser fordelen i at tage et socialt ansvar.

Ambitionen med projektet er, med afsæt i praksis, at opbygge relevant viden, der kan bidrage til, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse udsatte-problematikker fremadrettet kan tilbydes en effektiv indsats til gavn for den enkelte borger såvel som for samfundet. Projektet vil således demonstrere:

  • At borgere fra målgruppen med den rette indsats kan bringes ud af ledighed og videre i deres liv.
  • At samfundet kan reducere omkostninger, der bruges på at forsørge og støtte borgere fra målgruppen, ved at investere i koncentrerede, effektive indsatser frem for sporadiske, ineffektive indsatser.

Det ønskes således at påvise, at en intensiv investering er signifikant mere rentabel end en sporadisk investering på det nuværende niveau samt at anskueligøre, i hvilket omfang en intensiv investering bedre kan betale sig.

 Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 18-66 år med bopæl i Københavns Kommune, der defineres som Gruppe 2 i Københavns Kommunes Aftale om udsatte borgere fra 2015.

Målgruppen er karakteriseret ved at have komplekse problemer udover ledighed, herunder misbrugsproblematikker, psykisk sygdom samt fysiske helbredsproblemer. Borgerne i målgruppen kan deltage i et aktivt tilbud, men vurderes at have behov for introduktion til arbejdsmarkedet og gradvis tilvænning til at fungere i en virksomhed. Endvidere vil borgerne under 30 år have en uddannelse.

 Projektets centrale aktiviteter

Projektets omdrejningspunkt er udvikling af en metodepakke, der bringer aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job. Metodepakken udvikles henblik på implementering i Københavns Kommune samt udbredelse til andre kommuner og aktører efter endt projektforløb og afprøves metodepakken på 200 borgere fra målgruppen med et forskningsbaseret, flerstrenget evalueringsdesign. I løbet af projektets udviklingsfase indgår yderligere 100 borgere fra målgruppen.

Metodepakken udvikles med afsæt i 7 fokusområder, der kombinerer en overordnet tilgang til målgruppen med specifikke indsatselementer, som fremgår af nedenstående figur. Udviklingen tager afsæt i indsatsforløb for 100 borgere fra projektets målgruppe.

TILGANG TIL MÅLGRUPPENOMDREJNINGSPUNKT I INDSATS
Helhedsorienteret og håndholdt tilgangBehovsfokuseret og individuelt tilrettelagt forløb
Kontinuitet og koordineringÉn personlig mentor
Effektiv problemløsning og kompetenceopbygningIgang fra første uge
Fleksible forløbKorteste vej til beskæftigelse
Progression i trinPraktik som trædesten med afsæt i socialøkonomi
Trygge overgangeStøtte i nye faser
En vej ind på arbejdsmarkedetSuccesfuld opstart i beskæftigelse er målet

Figur: Fokusområder i metodepakken

Metodepakken afprøves gennem afvikling af metodepakkens indsatsforløb for 200 borgere fra projektets målgruppe. Afprøvningen danner baggrund for indsamling af den data, der udgør fundamentet for evalueringen af metodepakken.

Metodepakken evalueres af SFI med et forskningsbaseret, flerstrenget evalueringsdesign med henblik på at anskueliggøre effekter, virkninger og samfundsøkonomiske gevinster af metodepakken. Evalueringen baseres på et randomiseret lodtrækningsdesign og vil rumme kvantitativ, en kvalitativ samt en samfundsøkonomisk analyse af metodepakken.

Metodepakken formidles med henblik på udbredelse. Derfor udarbejdes en håndbog målrettet andre kommuner og aktører, og der afholdes 2 konferencer, hvor metodepakken introduceres for relevante interessenter.

Projektets Styregruppe

Projektet organiseres omkring projektets Styregruppe, hvori repræsentanter fra Den A. P. Møllerske Støttefond, BIF, SFI og Fonden Settlementet på Vesterbro indgår med henblik på at skabe et frugtbart og effektivt samarbejde i projektforløbet.

Projektets Følgegruppe

Projektet tilknyttes en følgegruppe bestående af medlemmer med kompetencer og viden om målgruppen og beskæftigelsesområdet. Følgegruppens opgave er at bidrage med refleksioner, kritiske spørgsmål og forslag til udvikling og på denne måde medvirke til en kvalificering af metodepakken, der udvikles med projektet, og implementeringen af denne, samt udbredelse til andre kommuner og aktører.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk